Úvodní stránka » Blog - Sportovního lékařství » Nepodceňujte zdraví svých dětí - Prevence a podpora zdravého životního stylu

Nepodceňujte zdraví svých dětí - Prevence a podpora zdravého životního stylu

Zdravý životní styl bychom měli vytvářet už od dětství.

Je to úkol rodičů. Přiměřený pohyb je jedna z jeho přirozených podmínek zdravého životního stylu. Bohužel v současnosti se ze života dětí pohyb velmi rychle vytrácí a je nahrazován jinými, zejména „komunikačními“ činnostmi a aktivitami, které umožňuje současná technika. Počítačové hry mají pro děti a mládež nesporné kouzlo, ale jejich stinnou stránkou je, že omezují fyzickou zdatnost. Děti se při PC hrách vzdalují realitě a vytváří si svůj virtuální svět a přitom se zbavují své fyzické kondice. Virtuální svět je sice příjemný, ale má svá sociální i zdravotní rizika, zejména vznik závislostí a únik do izolace, ve které je jak vzrušení, tak i bezpečí. Ovšem absence pohybu má své neblahé následky .

Sportovní aktivity se samozřejmě podílí na rozvoji síly i obratnosti. Přinášejí s sebou i prožitky z týmové spolupráce, radost ze hry i zklamání z neúspěchu. Zprostředkují hlavně poznání toho, že pro budoucí úspěch musím už v předstihu něco udělat. Samozřejmě s rizikem toho, že přes všechno úsilí a dřinu se očekávaný výsledek nedostaví. Při dobře zvládnuté výchově dítě ví, že vítěz může být vždy jenom jeden. Prohra proto není tragédie, ale inspirace pro budoucnost. Základní podmínkou dosažení vyšší sportovní úrovně je dobré zdraví. Zdraví je kategorie sociální i ekonomická a je opravdu největším bohatstvím, které musíme chránit a o které musíme cíleně pečovat. Teda jak děti, tak i rodiče. Když poznáme, že jsme zdraví ztratili bývá už pozdě.

V poslední době jsme byli svědky zdravotních kolapsů výkonných sportovců v přímých TV přenosech. Úroveň medializace je úměrná popularitě sportovní disciplíny. Zdroje těchto tragických událostí jsou právě v podcenění kategorie zdraví. U dětí to platí stejně, rovněž dochází ke zdravotním kolapsům, jenom chybí příslušná medializace. I když dítěti chceme poskytnout možnost „svobodného rozvoje“, tak odpovědnost je vždy na rodičích, částečně i na sportovních trenérech a učitelích. Předpokládat, že dítě je zdravé jenom proto, že si na nic nestěžuje, je nemoudré. Když už má vaše dítě talent na sport, a chce se mu věnovat, potom je vaší povinností o kvalitě zdraví svého dítěte opravdu vědět, nikoli jenom předpokládat, že zdravé je. Podrobnou informaci vám může dát specializované vyšetření individuálního stavu i dispozic.

Specializovaná klinika Summus Vita může být pro vás v této důležité záležitosti spolehlivým partnerem. Rozhodnutí je samozřejmě na vás a ze svých zkušeností dobře víte, že každé rozhodnutí bude mít následky, které často můžete předvídat. Zdraví, jako důležitá životní kategorie, se v čase mění a když už chce dítě být úspěšné ve vybraném sportu, tak pravidelné sledování zdravotního stavu je nutnou investicí do jeho života. Rozhodnutí je na vás, na rodičích a dobrý rodič se určitě dobře rozhodne. Nikdo jiný to za něho nemůže udělat.

Prevence - podpora zdravého životního stylu

Prevence je v současnosti velmi užívané slovo, ve kterém je často jenom vzduch. To opravdu není dobrá bilance. Jestliže usilujeme o realizaci a zavedení nějakého systému a pochopili jsme jeho fungování, tak si následně pokládáme otázky, které mají pro jeho fungování zásadní význam: Co když? Co pak? Přitom je lhostejné, zda jde o systém technický nebo sociální, i když je zřejmé, že „proměnných“ je v sociální oblasti mnohem víc. Na druhé straně nepochybně víme, že oba systémy jsou propojené a v řadě případů na sobě zcela závislé.

Ve sportovní oblasti nebo při fyzické zátěži můžeme jasně vnímat tři základní stavová kritéria:

  • Nedostatečný pohyb, přiměřený pohyb, nadměrný pohyb.

Slovo pohyb můžeme zaměnit za výraz „zátěž“. Vrcholový sport nesporně vyžaduje nadměrnou zátěž a to dalo patrně vzniknout výroku – „sportem k trvalé invaliditě“. Takže prevenci můžeme vnímat jako soubor metod, které brání vzniku patologických následků nejen u sportu, ale u jakékoli činnosti.

V souvislosti se specifickým, obvykle jednostranným působením sportovních disciplín na člověka je naprosto logická a nutná kompenzace primárních zátěží. U dětí a mládeže by ve sportu měla převládat radost ze soutěže, ze hry. Bohužel tomu tak většinou není. Každý rodič, trenér a učitel ví o průběhu vývoje a růstu dítěte a zejména jeho momentální vyspělosti. Tomu by se mělo přizpůsobit vše ostatní. Proč? Protože nikdo nemá právo na to, aby připravoval děti o dětství a jeho radosti. Na druhé straně dětství není žádná velká legrace. Je to relativně krátká, ale velmi důležitá etapa přípravy na dospělost. Pokud v této etapě udělá rodič, trenér či učitel chyby, následky nebývají nic příjemného. Hlavně se ztratí čas, který zatím neumíme nahradit. Když například rodič nevěnuje svému dítěti dostatek času a péče, tak jenom těžko může vzniknout pozitivní vazba rodič – dítě. Poznání, že jsme si nějak cizí přijde obvykle pozdě a tento stav se už nedá napravit. Následky? Třeba jenom mezigenerační nenávist, protože dítě může hledat viníka a rodiče i prarodiče jsou nejblíže.

V souvislosti s „prevencí“ zaujímá zvláštní postavení individuální odpovědnost za sebe sama i své blízké i vzdálenější okolí. Jsme opět u fyzického a sociálního, kdy bychom měli být schopni racionálních úvah o životě. Pokud někomu stačí ke spokojenosti model života podle telenovely, tak důsledky rád nechám vaší fantazii. Abychom prevenci mohli užívat jako nástroj kompenzace zátěží a rizik, tak k racionalitě musíme přidat ještě trpělivost a vytrvalost a samozřejmě dobré sociální vazby a vztahy. Pokud někdy pro dosažení rovnováhy potřebujeme změnu, tak víme, že změna nejde nikdy hned (až na výjimky). Někdo může namítnout, že přece život je „hra“. Jistě, lze naprosto souhlasit, dokonce je to premiéra, ale žádná repríza už nebude.

Prevenci chápejte jako svou individuální povinnost a racionální aktivitu. Svou cestu i způsob si můžete najít sami nebo musíte mít vhodného partnera, který vás bude na vaší zvolené cestě ke změně doprovázet. Motivace a aktivita je váš individuální vklad do hry na kterou nemáme, bohužel, příliš mnoho času. 

Klinika Summus Vita může být vaším dobrým partnerem i při řešení problémů prevence nejen ve sportu, zdravém životním stylu, ale i v obyčejném životě. Nezapomeňte na to, že jediné, co máte opravdu doživotně je právě život sám, a život máme jenom jeden. Takže doufejme, že vám stojí za pozornost.

Sport - radosti a rizika 

Sport, tak jako každý cílený pohyb je jednou z forem života. Určitě stále platí, že ve zdravém těle může být také zdravý duch, ale neberme toto tvrzení příliš vážně. Je zde celá řada i jiných kombinací. Protože příjemný pocit z projevené osobní síly, obratnosti, chytrosti a šikovnosti, která se uplatní v nejrůznějších formách lidského soutěžení, má svůj význam, hledejme souvislosti.

Pocity libosti, které vyvolává soutěžení, tedy úsilí dokázat že jsem dobrý nebo dokonce nejlepší, nás bude stále provázet životem. Pohyb nesporně podporuje podstatné funkce organizmu, které v souhrnu nazýváme zdravím. Zdraví je sociálně-ekonomická kategorie a má zcela zásadní význam pro život. Při současném technickém pokroku a novým technologiím se ale mění způsob života. Celkem rychle se z něho vytrácí nutnost přirozeného pohybu, který je nahrazován virtualitou. Takže vznikají nové civilizační choroby a hlavně se ztrácí nutná fyzická vyspělost, odolnost a vytrvalost. Nároky současného života se v budoucím světě „nano technologií“ nepochybně podstatně změní. Nemělo by nás to překvapit.

Člověk jako myslící tvor se snaží deficit fyzické zátěže kompenzovat pohybovými, tedy sportovními aktivitami. Ty mají velmi široké spektrum významů, intenzity, možností, ekonomických podmíněností, atd. Tělesná zdatnost a její rozvoj je primárně zajištěn předmětem „tělesná výchova“ ve školách. Pokud máte děti, tak sami víte, že ke spokojenosti je zde velmi daleko. Ovšem není to vina samotné školy. Mnoho rodičů vede své děti ke sportu a mají proto i své nejrůznější důvody. Ovšem své důvody i priority a zájmy mají i děti a nemusí být právě ve shodě s rodiči. Přitom rodina by měla fungovat na principu dobrého týmu. Děti budou jednou dospělé, ale my, dospělí už dětmi nikdy nebudeme. Dětství bychom mohli vnímat tak, že to samo o sobě nemusí být nic veselého, ale že je to důležité období přípravy na dospělost. Kdo se špatně připraví, tak to pozná, po časové ztrátě, při setkání s dospělou realitou. I když ta jde často proti zdravému rozumu. Přesto volba a podpora pohybové aktivity všech, dětí i dospělých je nepochybně rozumné rozhodnutí. Pohyb a soutěžení může přinášet radost z toho, že umím, vyhrávám nebo si jenom dobře zahraji či zacvičím a strávím příjemným způsobem vymezený čas.

Sport se od prostého nadšení a radosti může stát vážnou profesí. Ta je ovšem velmi riziková a bohužel časově omezená na období schopnosti podávat nejlepší výkony. Závist nad výdělky vrcholových sportovců naprosto není namístě. Málo kdo si umí představit jejich denní režim a „ztráty“ v jiných oblastech jsou často nenahraditelné. Vrcholoví sportovci by si měli cíleně budovat „vedlejší cesty“, pro případ i náhlého ukončení své kariéry. Bohužel není pravda, že z vrcholového sportovce bude také vždy dobrý trenér, zejména trenér dětí a mládeže.

Sport s sebou přináší často i velká rizika a vážná zdravotní selhání. Ty mohou mít nevratné následky a často jsme svědky i náhlého konec života, jako následku přetížení. V poslední době se díky sportovním redakcím TV zdravotní kolapsy sportovců přenášejí v přímém přenosu nebo jsou prezentovány na internetu. Jde o vážný problém, který se týká všech věkových skupin, od dětí až po dospělé. V případech dětí je publicita minimální, ač by to mělo být obráceně. Případy by se neměly prezentovat jako „senzace“, ale jako inspirace pro budoucnost. Z hlediska sportovní strategie znamená vážná újma na zdraví, která má následek ukončení závodní činnosti, ztrátu zájmu o sportovce samého. Pro sport se stane „nezajímavým“. S následky se musí většinou vyrovnat sám a konce nemají často dobrá řešení.

Zájem o zjištění svého zdravotního stavu pro sportovní činnosti všeho druhu by měl mít prioritu především u rodičů, u dospělých sportovců samotných a také ve všech sportovních organizacích a klubech. Lékařské sportovní prohlídky často ani nemohou odhalit skryté dispozice k selhání organismu, ale mají své místo hlavně jako zdravotní prevence a aktuální informace o zdravotním stavu. Ovšem inspirací budou jenom potud, pokud rodiče, děti a sportovci si umí „přečíst“ svůj nález a mohou konzultovat případnou kompenzaci zjištěného nedostatku či změny v souvislosti s vybraným druhem sportu. Jde o většinou individuálně placenou službu, která se rozhodně vyplatí. Děti vzhledem k růstu a vývoji by měly absolvovat vyšetření rozhodně jednou v běžném roce. Dospělí sportovci i častěji nebo podle potřeby. Náklady na prohlídky jsou opravdu dobře investované peníze. I když trenér vizuálně nevidí žádné příznaky, které by signalizovaly možné zdravotní riziko, měl by mít sám zájem na tom, aby sportovec, kterého vede, měl zajištěný dobrý a trvalý zdravotní servis. Mám v této oblasti velmi dobrou zkušenost ze spolupráce s rodiči i sportovními lékaři, jenom je někdy problém v časových a dispozičních parametrech vyšetření.

V dnešní době vznikají naštěstí i dobře vybavené menší kliniky sportovního lékařství, zaměřených i na zdravý životní styl. I když nesídlí ve velkých městech, tak jejich vybavení je v řadě případů srovnatelné se špičkovými pracovišti. Samozřejmě, že bychom o nich měli vědět. O tom, že by i v této oblasti měla fungovat týmová spolupráce není pochyb. V loňském roce například vznikla v Trutnově klinika SUMMUS, zaměřená na sport a zdravý životní styl. Inspirací pro její vznik byla i logická potřeba vynikajícího fitness centra Olymp, rovněž v Trutnově. Takže jak Centrum Olymp, tak i klinika Summus si vzájemně vytvářejí odborné i realizační zázemí. Centrum Olymp má také mimořádně příjemné prostředí. Jeho vybavení i rozpětí metodického vedení by nepochybně mohlo být pro mnohé zajímavou inspirací. Jeden ze směrů činnosti Olympu je zaměřen i na „nesportovce“ od dětského věku až na hranici fyzické pohyblivosti. O tom, že SUMMUS i OLYMP fungují jako tým vůbec nepochybujte. Zájem o využití jejich služeb přesahuje hranice Trutnovska. Velkou výhodou pro děti, rodiče i sportovce je, že mají k dispozici srozumitelný protokol o lékařském vyšetření a také možnost odborné konzultace pro řešení individuálního problému jak u dítěte tak i dospělého. Po vyšetření všichni znají svůj zdravotní stav, získají ověřené výkonové parametry a nepochybně to pomůže jak sportovnímu růstu, tak i ke zdravému vývoji. Na rozdíl od individuálního vyšetření získává stále větší sympatie vyšetření ve skupině. Zejména pro sportovce je zajímavé sledovat chování jejich spoluhráče nebo konkurentů při vyšetření. Mohou svůj výkon porovnávat a mohou se také inspirovat k tomu, jak o sebe lépe pečovat.

Prohlédněte si sami výstupní protokoly a informace, stejně tak jako možnosti, které poskytuje klinika Summus v Trutnově. Máme štěstí v tom, že jako stát nemáme příliš velkou rozlohu a vlastně vše je v dosažitelné vzdálenosti. Jsem přesvědčen o tom, že všechny sportovní kluby a organizace by kromě stálého řešení čistě sportovních a provozních problémů měly věnovat čas a úsilí v podpoře zdraví všech svých členů. Třeba jenom proto, abychom se snažili minimalizovat zdravotní rizika a aby nám všem sport poskytoval jenom radost.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.