10. 11. 2018

Bodystat

Bioimpedanční analyzátory složení těla pracují na principu měření různých složek proudových odporů při průchodu referenčního vzorku tělesnými strukturami. Následně jsou takzvanými predikčními rovnicemi vypočítány hodnoty složení těla v absolutních hodnotách i procentuálně – tuk, aktivní tělesná hmota celkově i s odečtem vodního podílu, celková tělesná voda (u špičkových kategorií přístrojů lze rozlišit i vodu intra – a extracelulární) Naměřené hodnoty a vypočítané výsledky u nejlepších oborových přístrojů mají velmi těsný vztah k náročným referenčním metodikám (DEXA, hydrodenzitometrie, diluční metody atd.) Vyšetření je však rychlé, pohodlně opakovatelné, pohotově zpracované do trendových a dalších nadstandardních zpráv.

 


Jak to funguje?

1. Zpráva o složení těla + trendová zpráva + management hmotnosti a aktivity + zpráva o úrovni srdečního rizika

2. Bodystat – stavba těla a wellness profil
složení těla = tělesný tuk + aktivní tělesná hmota + tělesná hmotnost + celková tělesná voda + klidový energetický výdej (BM) + vypočtený celkový energetický výdej (CEV) + poměr pas/boky + body mass index (BMI) + krevní tlak (TK) v klidu + tepová frekvence

Jak se připravit na vyšetření?

Aby výsledky měření na Bodystatu byly co nepřesnější, snažte se dodržet následující doporučení:

 • Nejíst a nepít 4 hod. před vyšetřením
 • Necvičit 12 hod. před vyšetřením
 • Nepít alkohol a kofein 12 hod. před vyšetřením
 • Ženy by neměly měření absolvovat kvůli nepřesnosti v období menstruace.


UPOZORNĚNÍ !!!

 • Měření se nedoporučuje provádět u těhotných žen.
 • Měření se nesmí provádět u osob s kardiostimulátorem.

Aby byly vaše pohybové aktivity co nejúčinnější, je nutné pro každého z vás sestavit individuální tréninkový plán, včetně úpravy stravovacích návyků a regenerace. Uvedený způsob však může fungovat jedině tehdy, budu-li podrobněji znát složení vašeho těla. Zárukou toho je právě přístroj BODYSTAT, resp. výsledky jeho měření, které obsahují: – složení těla (tuk, tělesná voda, svalová a kostní hmota), výpočty metabolismu a aerobní kapacity, hodnoty plicních funkcí, krevního tlaku, tepové frekvence a cholesterolu, program úpravy vaší hmotnosti apod.

 

Zprávy Bodystatu obsahují (z vlastního měření i dodaných parametrů kondice a krev. rozborů):

 • složení těla (váhově i v procentech – tuk, tělesná voda, svalstvo + kostní hmota)
 • výpočty metabolismu
 • aerobní kapacita
 • síla stisku
 • plicní funkce
 • poměr pas/boky
 • 3 úrovně cholesterolu
 • systolický a diastolický krevní tlak
 • klidová tepová frekvence
 • program omezení srdečního rizika
 • trendové zprávy
 • program úpravy váhy a pohybové aktivity

Kvalita měření a zpracování výsledků je dána:

 • polohou a kvalitou elektrod, tedy i správností obsluhy
 • kvalitou hardwaru při opakovaných měřeních a jeho dlouhodobou odolností
 • zpracováním predikčních rovnic pro určité skupiny obyvatelstva (muži, ženy, děti různých věkových kategorií, aktivní sportovci, starší osoby nad 70 let věku)
 • pružností softwaru a možnostmi dalšího zpracování výsledků

Proto existují jednoduché domácí nebo kvalitní profesionální analyzátory. Přístroje BODYSTAT představují ve všech parametrech absolutní špičku.

Přístroje Bodystat používají naši špičkoví odborníci:

 • Katedra antropometrie FTVS UK Praha – prof. Ing. V. Bunc
 • Centrum obezitologie III. LF UK Praha – doc.Dr. Hainer, prim. Dr. Kunešová
 • Laboratoř fakulty všeobecného lékařství při VFN – prof. Novotný
 • Krajské hygienické stanice
 • Oddělení sportovního lékařství a funkční laboratoře
 • Přední fitcentra a nutriční specialisté

 

Zdroj: www.bodystat.cz